Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Foto Hans van Sloten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

artikel 1.   Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van Auteurswet 1912, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld. Foto: de analoge of digitale dragers, door De fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, cd of dvd enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.

De fotograaf: Foto Hans van Sloten, gevestigd te Amersfoort.
De opdrachtgever: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken.

 artikel 2.    Offertes, vergoeding en levering
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
Indien niet is overeengekomen dat de foto's in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan De fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door de fotograaf aan de wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden voor de fotograaf overeenkomstig de offerte.
De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

artikel 3.    Eigendom en klachten
Foto's blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het fotografisch werk en de foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij de fotograaf. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van De fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voorvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Foto's schriftelijk aan De fotograaf te worden meegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk  worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

artikel 4.    Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is  de Wederpartij in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet op andere wijze in het nakomen van een of meer verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding van de wederpartij in aanmerking. De wederpartij zal de factuur van De fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen 4 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.
De wederpartij verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan De fotograaf heeft verstrekt.

 artikel 5.    Naamsvermelding en portretrecht
Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voorvloeien.
Elke gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
De naam van de fotograaf dient uitdrukkelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden gemeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en andere rechthebbenden. De fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 artikel 6.    Aansprakelijkheid
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet door de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het  factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

artikel 7.    Faillissement en surseance
Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement, wettelijke schuldsanering volgens de WSNP of surseance van betaling van de andere partij.

 artikel 8.    Geschillen
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst, uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.